Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku otrzymał od akcjonariusza i głównego koordynatora oferty publicznej akcji Emitenta – banku Morgan Stanley („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie udziału spółki zależnej Akcjonariusza Morgan Stanley & Co International plc w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Zmiana nastąpiła w wyniku rozliczenia oferty z inwestorami instytucjonalnymi oraz w związku z:

  1. przydziałem w dniu 28 października 2013 r. oraz rejestracją w dniu 29 października 2013 roku 2.395.800 akcji Spółki na rachunku Akcjonariusza, w celu umożliwienia rozliczenia oferty z inwestorami instytucjonalnymi. W związku z powyższym Akcjonariusz nabył 2.395.800 akcji Spółki i w rezultacie zwiększył udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ z 0% do 5,53% to jest o 5,53%.
  2. zbyciem w dniu 30 października 2013 roku przez Akcjonariusza 2.395.800 akcji Spółki w wyniku rozliczenia transakcji blokowych na akcjach Spółki dokonanych pomiędzy Akcjonariuszem a inwestorami instytucjonalnymi w dniu 30 października 2013 roku. W związku z powyższym pośredni udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ zmniejszył się z 5,53% do 0,92 % to jest o 4,61%.

W zawiadomieniu zaznaczono, że Akcjonariusz nie jest stroną żadnych umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)