Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI):
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2013 roku otrzymał od akcjonariusza i głównego koordynatora oferty publicznej akcji Emitenta – banku Goldman Sachs International („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Zmiana nastąpiła w wyniku rozliczenia oferty z inwestorami instytucjonalnymi oraz w związku z:

  1. przydziałem w dniu 28 października 2013 r. oraz rejestracją w dniu 29 października 2013 roku 3.446.669 akcji Spółki na rachunku Akcjonariusza, w celu umożliwienia rozliczenia oferty z inwestorami instytucjonalnymi. W związku z powyższym Akcjonariusz nabył 3.446.669 akcji Spółki i w rezultacie zwiększył udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ z 0% do 7,95% to jest o 7,95%.
  2. zbyciem w dniu 30 października 2013 roku przez Akcjonariusza akcji Spółki w wyniku rozliczenia transakcji blokowych na akcjach Spółki dokonanych pomiędzy Akcjonariuszem a inwestorami instytucjonalnymi w dniu 30 października 2013 roku. W związku z powyższym udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ zmniejszył się z 7,95% do 0 % to jest o 7,95%.

W zawiadomieniu zaznaczono, że Akcjonariusz nie posiada obecnie żadnych akcji Spółki oraz nie jest uprawniony do głosowania na WZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)