Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku powziął wiadomość o zawiadomieniu od Morgan Stanley Group, dotyczącym przekroczenia przez Morgan Stanley Investment Management Inc. („Akcjonariusz”) progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Do przekroczenia przedmiotowego progu doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 czerwca 2014 roku.

W wyniku transakcji Akcjonariusza w dniu zawiadomienia na rachunkach Morgan Stanley Group znajduje się 2 380 008 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiem) akcji Spółki, co stanowi 5,31% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 380 008 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiem) głosów na WZ, co stanowi 5,31 % ogólnej liczby głosów. W tym akcje będące w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza w liczbie 2 365 092 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa), uprawniają do 5,28% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).