Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK („Akcjonariusz”) zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Do przekroczenia przedmiotowego progu doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach zawartych w dniu 6 sierpnia 2014 roku.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 8 sierpnia 2014 roku Akcjonariusz posiadał 2 231 819 (dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście) sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,98% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2 231 819 (dwóch milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy ośmiuset dziewiętnastu) głosów na WZ, co stanowiło 4,98 % ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 11 sierpnia 2014 roku Akcjonariusz posiadał 2 338 371 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,22% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 2 338 371 (dwóch milionów trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu jeden) głosów na WZ, co stanowiło 5,22% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).