Platforma zakupowa

Zmiany w statucie PKP CARGO S.A uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 13 kwietnia 2015 r. podjęło uchwały nr 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, w sprawie zmian Statutu Spółki.

Poniżej, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść przyjętych zmian:

1) w § 5 ust. 1 Statutu:

a) w pkt 2 skreśla się lit. „i”, „j”, „k”, „l” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
– litera „m” na literę „i”,
– litera „n” na literę „j”,
– litera „o” na literę „k”,
– litera „p” na literę „l”,

b) w pkt 3 skreśla się lit. „c” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
– litera „d” na literę „c”,
– litera „e” na literę „d”,
– litera „f” na literę „e”,
– litera „g” na literę „f”,
– litera „h” na literę „g”,
– litera „i” na literę „h”,
– litera „j” na literę „i”,

c) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e – n, w następującym brzmieniu:
„e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z,
f) pozostała działalność wydawnicza PKD – 58.19.Z,
g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,
h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,
i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,
j) badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,
k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,
l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,
m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,
n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,”,

2) w § 6 Statutu skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu „6” na ustęp „5”,
3) dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu:
„§ 7 Kapitały rezerwowe
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Kapitały zapasowy i rezerwowe
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.
2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
3. Spółka może tworzyć inne fundusze.”.

4) dotychczasowy § 10 Statutu ust. 3 w brzmieniu:
„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.”,

otrzymuje brzmienie:
„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż działając zgodnie z 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu wprowadzonymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).