Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Jarosława Klasy z pełnienia funkcji Członka Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych ze skutkiem na dzień 31 lipca 2017 roku.

Uchwała odwołująca Pana Jarosława Klasę ze składu Zarządu Spółki nie zawiera przyczyny odwołania.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu

2) Pan Arkadiusz Olewnik – Członek Zarządu ds. Finansowych

3) Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

4) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).