Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 27 marca 2018 r. Pana Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Leszka Borowca powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 05 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 1712/VI/2017.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu zostaną przedstawione odrębnym raportem bieżącym.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
  2. Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
  3. Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych
  4. Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
  5. Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Jednocześnie, w związku z wyborem Pana Czesława Warsewicza na Prezesa Zarządu PKP CARGO, złożył on w dniu 26 marca 2018r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą doręczenia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.)