Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła w dniu 13 kwietnia 2022 roku:

1)uchwałę nr 33/VII/2022 o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Dariusza Seligi, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 13 kwietnia 2022 roku;

2)uchwałę nr 35/VII/2022 o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry, powierzając mu funkcję Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. na kolejną kadencję.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Pan Dariusz Seliga jak i Pan Zenon Kozendra nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu –  Przedstawiciela Pracowników stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Obecnie skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1) Pan Dariusz Seliga – Prezes Zarządu,

2) Pan Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

3) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).