Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 r. otrzymał od PKP S.A. – akcjonariusza Spółki, pismo złożone w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, w którym PKP S.A. informuje o:

1) odwołaniu z dniem 18 lutego 2015 r. Pana Jarosława Pawłowskiego ze składu Rady Nadzorczej PKP CARGO, oraz
2) powołaniu z dniem 19 lutego 2015 r. Pana Zbigniewa Klepackiego w skład Rady Nadzorczej Spółki jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zbigniew Klepacki ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W czasie swojej kilkunastoletniej pracy zawodowej w polskich i międzynarodowych instytucjach, oraz firmach giełdowych, odpowiadał za przygotowanie strategii rozwoju, a następnie ich wdrożenie. Nadzorował i przeprowadzał restrukturyzację i prywatyzację firm oraz instytucji, odpowiadał za optymalizację procesów zarządzania, produkcji i dostaw, współpracował z instytucjami rządowymi. Jest ekspertem w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zmianą. Posiada także doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Narodowym Banku Polskim, z którym związany był od 1996 do 2006 r., rozpoczynając pracę jako audytor wewnętrzny a następnie pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Gabinetu Prezesa odpowiedzialnego za budowanie strategii banku i procesy restrukturyzacyjne, oraz dyrektora odpowiedzialnego za obszar bezpieczeństwa i obrotu gotówkowego. Doświadczenie zdobywał również w sektorze IT jako prezes CENTRAST SA w latach 2004 – 2006, oraz prezes Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o. w latach 2006 – 2007. Następnie od 2008 do 2012 r. związany był z przemysłem, pełniąc funkcje prezesa Lubawa SA (spółki notowanej na GPW), oraz prezesa JKKB sp. z o.o. (firmy specjalizującej się we wdrażaniu rozwiązań Lean Management w małych i średnich przedsiębiorstwach). W latach 2012 – 2013 jako dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK tworzył program gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw, który umożliwił rozwinięcie akcji kredytowej dla MŚP na kwotę 21 mld zł. W 2014 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialnego za kolej i lotniska.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Klepacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).