Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, 'Emitent”) informuje, iż w dniu 13 maja 2024 roku akcjonariusz Emitenta – PKP S.A. – działając na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki:
• odwołał z dniem 14 maja 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Pana Pawła Tomasza Sosnowskiego,
• odwołał z dniem 14 maja 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Pana Grzegorza Dostatniego,
Jednocześnie:
• powołał z dniem 14 maja 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Edmuda Nadolnika (Bogusław Nadolnik)
• powołał z dniem 14 maja 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Pana Roberta Wojciecha Stępnia (Robert Stępień)

Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, zgodnie z którymi nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].