Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) podjęło uchwały Nr 12/2015 oraz Nr 13/2015 w przedmiocie odwołania Pana Marka Podskalnego oraz Pana Krzysztofa Czarnoty ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały weszły w życie z chwilą powzięcia.

Podczas obrad NWZ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, iż Akcjonariusz, na żądanie którego w dniu 11 września 2015 r. wprowadzono do porządku obrad NWZ punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jako uzasadnienie odwołania Pana Marka Podskalnego oraz Pana Krzysztofa Czarnoty ze składu Rady Nadzorczej Emitenta podał utratę zaufania w związku z konfliktem interesów ww. Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).