Platforma zakupowa

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 r. („NWZ”) następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad NWZ.

Żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz treść zmienionego porządku obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.