Platforma zakupowa

Zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 9 października 2013 roku w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2013 roku otrzymał Uchwałę nr 787/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 751/13 Zarządu KDPW z dnia 9 października 2013 roku.

Zarząd KDPW postanowił zmienić w/w uchwałę w ten sposób, że §1 pkt 2 lit a i b otrzymały nowe brzmienie.

W uchwale z dnia 9 października 2013 roku było:

§1 pkt 2:

  1. 18.418.656 (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda oraz oznaczyć je kodem PLPKPCR00011;
  2. 3.250.351 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda oraz oznaczyć je kodem PLPKPCR00029.

Na podstawie postanowień uchwały z dnia 24 października 2013 roku jest:

§1 pkt 2:

  1. 18.069.007 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda oraz oznaczyć je kodem PLPKPCR00011;
  2. 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda oraz oznaczyć je kodem PLPKPCR00029.

Jednocześnie, w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Spółka informuje, że zmiana w/w uchwały nastąpiła w związku z podjęciem przez PKP S.A. decyzji o zmianie liczby akcji oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.