Platforma zakupowa

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 21 sierpnia 2018 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 28 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna:  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)