Platforma zakupowa

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2016 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 10 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).