Platforma zakupowa

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do przekazanego raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2014 roku, informuje że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku zawierający kwartalną jednostkową informację finansową („Raport”) zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2014 roku.

Pierwotnym terminem publikacji Raportu był dzień 6 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).