Platforma zakupowa

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu ich do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2019 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, pierwotna data publikacji ustalona była na dzień 21 marca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)