Platforma zakupowa

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 r.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2024 r. Grupy PKP CARGO, który zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. dotyczącym terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku, miał zostać opublikowany w dniu 23 sierpnia 2024 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocza 2024 r. Grupy PKP CARGO ustalony został na dzień 30 września 2024 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku,
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.