Platforma zakupowa

Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Inne uregulowania

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – podstawowym:

  1. 43.338.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda, oraz
  2. 15 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPKPCR00011 („Akcje objęte wnioskami”).

Proponowaną w złożonym wniosku datą wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym i pierwszego notowania Akcji objętych wnioskami jest 30 października 2013 roku.

Termin wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym i pierwszego notowania Akcji objętych wnioskami, będzie uzależniony od decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zostanie przekazany do publicznej wiadomości w uchwale tego organu.

Podstawa prawna: Regulamin Giełdy §9 ust. 1