Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Adama Purwina. Rezygnacja złożona przez Pana Adama Purwina wywołuje skutek natychmiastowy.

Pan Adam Purwin wskazał, że przyczyną złożenia rezygnacji „są ważne powody, w szczególności osobiste”.

Rada Nadzorcza dziękuje Panu Adamowi Purwinowi za wkład włożony w rozwój Spółki, w szczególności za wprowadzenie PKP CARGO na Giełdę Papierów Wartościowych, ekspansję międzynarodową oraz skuteczną restrukturyzację.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).