Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 23 marca 2018 r. Spółka powzięła informację o złożeniu z dniem 25 marca 2018 r. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki przez Pana Krzysztofa Mamińskiego – p.o. Prezesa Zarządu.  Pan Krzysztof Mamiński nie podał powodu rezygnacji.

Raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku Spółka informowała o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W wyniku dokonanych zmian skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

2) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

3) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).