Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 r., Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji:

1. Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej przez Pana Jakuba Karnowskiego,
2. Wiceprzewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej przez Pana Piotra Ciżkowicza,
3. Członka Rady Nadzorczej przez Pana Jarosława Batora,
4. Członka Rady Nadzorczej przez Pana Sławomira Baniaka,
5. Członka Rady Nadzorczej przez Pana Jacka Leonkiewicza,
6. Członka Rady Nadzorczej przez Pana Konrada Anuszkiewicza.

Złożenie powyżej wymienionych rezygnacji wywołuje skutek natychmiastowy. Jako przyczynę rezygnacji poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej wskazali „ważne powody, w szczególności osobiste”.

Zarząd Emitenta dziękuje Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).