Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2017 r., Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Jerzego Kleniewskiego.

Złożenie powyższej rezygnacji wywołuje skutek natychmiastowy. Pan Jerzy Kleniewski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

Zarząd Emitenta dziękuje Członkowi Rady Nadzorczej za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)