Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2016 r., Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Knaflewskiego z ubiegania się o wybór w następnej kadencji o następującej treści:

„W związku z przewidzianym wygaśnięciem pełnionego przeze mnie mandatu niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. („Spółka”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 maja 2016 roku, niniejszym oświadczam, że nie będę ubiegał się o mandat członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Powyższa decyzja wynika z wykonania, już w upływającej kadencji, podjętych przeze mnie zadań w zakresie zorganizowania pracy Komitetu ds. Nominacji i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, których byłem, odpowiednio, przewodniczącym i członkiem, jak również przyjęcia przeze mnie nowych obowiązków zawodowych.”.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Stanisławowi Knaflewskiemu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).