Platforma zakupowa

Złożenie do Sądu wniosku o otwarcie w stosunku do PKP CARGO S.A. postępowania sanacyjnego – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 27czerwca 2024 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r., podjął decyzję o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego. W tym samym dniu został złożony wniosek Spółki w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy o otwarcie w stosunku do Emitenta postępowania sanacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2309).

Złożenie wniosku ma na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej Spółki. Decyzję o złożeniu wniosku Zarząd podjął mając na względzie najlepszy interes Spółki i jej akcjonariuszy. W ocenie Zarządu proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie przez Emitenta działalności operacyjnej w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy.

Niniejsza informacja jest podawana do wiadomości publicznej w związku z tym, iż w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje prasowe dotyczące opóźnionej informacji poufnej.

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji było uzasadnione i spełniało warunki określone w art. 17 ust. 4 MAR do podjęcia takiej decyzji. W ocenie Zarządu niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej mogło mieć negatywny wpływ na zaplanowany proces.

Powyższa informacja poufna stanowi istotny etap procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Spółka będzie informować o kolejnych istotnych etapach tego procesu.