Platforma zakupowa

Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 5 lokomotyw wielosystemowych

Zarząd PKP CARGO S.A. ( „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu w dniu 9 lutego 2022 r. przez Radę Nadzorczą PKP CARGO zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie przez PKP CARGO z konsorcjum w składzie: Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility GmbH („Wykonawca”) umowy na dostawę 5 fabrycznie nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Zobowiązanie dotyczy: (i) dostawy 5 nowych lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do eksploatacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, (ii) dostawy oprogramowania wraz ze środkami przesyłu danych, oraz licencjami na ich użytkowanie niezbędnymi do obsługi i eksploatacji lokomotyw, (iii) dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego, (iv) pełnego utrzymania lokomotyw w okresie od daty dostawy do daty wyłączenia lokomotyw do pierwszej naprawy okresowej na poziomie P4 (8 lat), (v) wykonania w lokomotywach będących przedmiotem dostawy pierwszej naprawy okresowej na poziomie utrzymania P4, przy czym jest to zobowiązanie warunkowe, a wykonanie tej części przedmiotu umowy przez Wykonawcę zależeć będzie od decyzji PKP CARGO, (vi) szkolenia i autoryzacji personelu PKP CARGO w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.

Harmonogram zakłada dostawę 5 lokomotyw w I kwartale 2023 roku.

Wartość umowy nie przekroczy kwoty netto 139.125.093,48 zł.

Umowa będzie obowiązywać od daty zawarcia do zakończenia okresu utrzymania ostatniej z dostarczanych lokomotyw.

Zakup lokomotyw realizowany jest w ramach projektu: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.