Platforma zakupowa

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zawarcia ramowej umowy leasingu oraz zmianę warunków zaciągniętego zobowiązania wobec Konsorcjum Newag

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd PKP CARGO SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2019 z dnia 9 września 2019 r. „Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych”, informuje, iż w dniu 2 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zmianę warunków zaciągniętego zobowiązania Spółki związanego z dostawą 31 lokomotyw wobec NEWAG SA oraz NEWAG LEASE Sp. z o.o. s. k-a („Konsorcjum NEWAG”) poprzez wprowadzenie do umowy trzeciej strony – Millennium Leasing Sp. z o.o. jako podmiotu zobowiązanego do nabycia 6 lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych przewidzianych do odbioru w IV kwartale 2019 r.

Zmiana ta skutkuje zmniejszeniem wartości łącznego zobowiązania Spółki wobec Konsorcjum Newag z 518,9 mln zł netto do 424,1 mln zł netto oraz powstaniem zobowiązania Millennium Leasing Sp. z o.o. wobec Konsorcjum Newag na kwotę 94,8 mln zł netto w związku z zobowiązaniem do nabycia 6 lokomotyw elektrycznych.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 2 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę poprzez zawarcie z Millennium Leasing Sp. z o.o. ramowej umowy leasingu do maksymalnej łącznej kwoty 150 mln zł netto („Limit”) powiększonej o odsetki, dla PKP CARGO S.A. oraz, pod warunkiem zawarcia stosownego aneksu, dla spółek z Grupy PKP CARGO.

Limit oznacza maksymalną sumę wartości netto środków trwałych, które mogą być objęte jednostkowymi umowami leasingu finansowego. Limit dostępny będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Spółka zamierza wykorzystać ramową umowę leasingu do objęcia umową leasingu finansowego m.in. 6 lokomotyw na kwotę 94,8 mln zł netto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR