Platforma zakupowa

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy lokomotyw wielosystemowych

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu w dniu 21 stycznia 2019 r. przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. zgody na zaciągnięcie zobowiązania wobec konsorcjum firm Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility GmbH („Konsorcjum Siemens”) związanego z dostawą elektrycznych lokomotyw wielosystemowych Vectron.

Zobowiązanie dotyczy (i) dostawy 5 szt. fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych Siemens VECTRON w wersji A01 posiadających dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier z dodatkowo zabudowanym systemem obserwacji szlaku, (ii) świadczenia usług utrzymania lokomotyw, (iii) wykonania napraw rewizyjnych P4 w lokomotywach, przy czym zależeć będzie to od decyzji PKP CARGO, (iv) dostawy i instalacji w lokomotywach aktualizacji pokładowego systemu ETCS do wersji Baseline 3.

Harmonogram zakłada dostawy lokomotyw w terminach: (i) do 2019.07.19 – 3 szt.; (ii) do 2020.01.15 – 2 szt.

Szacunkowa wartość dostawy wynosi ok. 26 mln euro netto.

Dostawa elektrycznych lokomotyw wielosystemowych Vectron wynika z określonego w umowie zawartej przez Spółkę z Konsorcjum Siemens z dnia 23 września 2015 r. i przysługującego PKP CARGO przedłużonego prawa opcji zwiększenia przedmiotu dostawy. O zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 49/2015.

Wprowadzenie do eksploatacji kolejnych lokomotyw wielosystemowych pozwoli sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu oraz dalszemu rozwojowi przewozów międzynarodowych świadczonych przez PKP CARGO.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne