Platforma zakupowa

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZ PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 16 listopada 2020 roku

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza – Polskie Koleje Państwowe S.A. – projekty uchwał zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące sprawy objętej punktem nr 8 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2020 r.

Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.