Platforma zakupowa

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Polskie Koleje Państwowe S.A. – działającego w oparciu o art. 401 §4 KSH zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego punktu 6 porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku.

Treść zgłoszenia oraz zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim