Platforma zakupowa

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. otrzymał od PTE PZU S.A., reprezentującego OFE PZU „Złota Jesień” – akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) zgłoszenie kandydatury Pana Raimondo Eggink na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w związku ze zwołanym na 13 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Akcjonariusza kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Oprócz zgłoszonej kandydatury przedłożone zostało Spółce oświadczenie kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie i powołanie na wskazaną funkcję oraz informacja, że nie są mu znane okoliczności które powodowałyby, że jego wybór na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 §1 i §2 lub art. 387 kodeksu spółek handlowych.

Poniżej Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości życiorys zgłoszonego kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej:

Raimondo Eggink od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działającym na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek publicznych i prywatnych: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009 r.), AmRest Holding SE (od 2010 r.), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (od 2012 r.), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (od 2015 r.) i Suwary S.A.(od 2015 r.).

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostał Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN Orlen S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012) i Netia S.A. (2006-2014).

Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmy zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz majętnych osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w warszawskim oddziale ING Banku N.V., gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców a w latach 2004-2013 funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Jest autorem licznych artykułów na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego a zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Raimondo Eggink jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku matematyki teoretycznej, gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CFA.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).