Platforma zakupowa

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki  – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA – zgłoszenie kandydatury Pani Izabeli Wojtyczka na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.

Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pani Izabeli Wojtyczka, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Spółka publikuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy Pani Izabeli Wojtyczka.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.