Platforma zakupowa

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („OFE PZU Złota Jesień”) reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. – zgłoszenie kandydatury Pana Dariusza Górskiego na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku.

Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pana Dariusza Górskiego, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz oświadczenie o niezależności kandydata.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.