Platforma zakupowa

Zawieszenie do dnia 31 marca 2016 r. rozpoczęcia akcji strajkowej w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 58/2015 z dnia 2 listopada 2015 r., informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2015 r. porozumienia z Krajowym Komitetem Protestacyjno Strajkowym, działającym w PKP CARGO („KKPS”) (“Porozumienie”), zgodnie z którym strony zobowiązują się do podjęcia działań dążących do zawarcia, nie później niż do dnia 31 marca 2016 r., porozumienia kończącego spór zbiorowy, zawisły w Spółce od dnia 2 lipca 2015 r.

Na mocy Porozumienia, KKPS zobowiązuje się do nie przeprowadzania akcji strajkowej, planowanej na dzień 18 grudnia 2015 r. w Zakładach Spółki oraz do zawieszenia i nie wszczynania jakichkolwiek działań protestacyjnych i strajkowych do dnia 31 marca 2016 r., związanych z przedmiotem sporu zbiorowego.

Ponadto, strony Porozumienia zgodnie postanawiają, że do dnia 31 marca 2016 r. będą prowadzić w dobrej wierze rokowania, celem doprowadzenia do realizacji wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2015 r., dotyczącego wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Strony Porozumienia uzgodniły też podjęcie działań zmierzających do zawieszenia do dnia 31 marca 2016 roku zawisłych postępowań sądowych, o których wszczęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje o podpisaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. “Porozumienia pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnianych przez zakłady pracy spółki PKP CARGO S.A.” (“Porozumienie ZUZP”), na podstawie którego strony postanawiąją o:

1) zawieszeniu, do 31 marca 2016 r. prowadzenia zmian organizacyjnych w Spółce, związanych z przeniesieniem Logistyki i Dyspozytury z Zakładów do Centrali, przeniesieniem Działów Handlowych z Zakładów do PKP CARGO Connect Sp. z o.o., spółki zależnej od PKP CARGO, relokacją pracowników Centrali i Zakładów, oraz wydzieleniem funkcji utrzymania i napraw taboru do spółki zależnej PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. lub innego podmiotu,
2) wycofaniu do dnia 31 grudnia 2015 r. wszystkich obowiązujących na dzień zawarcia Porozumienia ZUZP decyzji dotyczących zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).