Platforma zakupowa

Zawarcie znaczącej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2015/2016 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik”, „Spółka”), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązuje w okresie od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu realizacji przewozów w rozkładzie jazdy pociągów 2015/2016. Umowa określa zamówione trasy pociągów, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu.

Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi sporządzanie rocznego rozkładu jazdy w porozumieniu z Przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu.

W ramach Umowy Zarządca świadczy również usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz szereg usług dodatkowych obejmujących zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują:

1) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi;
2) opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana;
3) opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi;
4) opłatę dodatkową, obejmującą zrealizowane usługi.

Ww. opłaty naliczane są w oparciu o Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 13.12.2015 r. zatwierdzony przez Prezesa UTK Decyzją Nr DRRK-WKL.730.2.2015.JG z dnia 23 października 2015 r. „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, oraz postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015/2016.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 646,8 mln zł netto (795,6 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy o 15% nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

Strony Umowy postanowiły, iż w wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań będą kary umowne.

W przypadku opóźnień większych niż 30 minut:

1) Przewoźnik może dochodzić od Zarządcy kar umownych za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zarządcy i innych przewoźników uczestniczących w systemie kar umownych za nienależytą realizację rozkładu jazdy pociągów w wysokości 6,00 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu,
2) Zarządca może dochodzić od Przewoźnika kar umownych w wysokości 6,00 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu w przypadkach określonych w Umowie oraz w wysokości 0,50 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu z winy Przewoźnika.

Kary wzajemne wynikające z nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów mogą przekroczyć wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu:

1) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu kolejowego z napędem i/lub zwiększoną masą brutto z pominięciem obowiązujących zasad;
2) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad;
3) odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy;
4) nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę,

jednakże ich wartość nie przekroczy 10% wartości netto Umowy lub wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro.

Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż zastrzeżone w karach umownych rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

W okresie 12 miesięcy do dnia 30 listopada 2015 r. wartość szacowanych obrotów netto z tytułu umów obowiązujących pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi a PKP PLK i jej spółkami zależnymi wyniosła około 640 mln zł.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).