Platforma zakupowa

Zawarcie znaczącej umowy z PKP PLK

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 08.01.2015 r. Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO SA. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik”, „Spółka”), a PKP Polskie Linie Kolejowe SA. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązuje w okresie od 14 grudnia 2014 r. do dnia 12 grudnia 2015 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez Zarządcę infrastruktury kolejowej w celu realizacji przewozów w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015. Umowa określa zamówione trasy pociągów, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu.

Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi sporządzanie rocznego rozkładu jazdy w porozumieniu z Przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu. Dodatkowo Zarządca świadczy usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz szereg usług dodatkowych obejmujących zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują:

  • opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi;
  • opłatę rezerwacyjną pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana;
  • opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi;
  • opłatę dodatkową obejmującą zrealizowane usługi.

Ww. opłaty naliczane są w oparciu o Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 14 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Prezesa UTK Decyzjami Nr DRRK-WKL.9110.6/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. i DRRK-WKL.9110.11/2014 z dnia 28 października 2014 r. oraz postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 684.713.941 zł netto (842.198 147 zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

Strony Umowy postanowiły, iż obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań będą kary umowne z tytułu:

  • opóźnień spowodowanych przez Przewoźnika lub przez Zarządcę;
  • uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu kolejowego z napędem i/lub zwiększoną masą brutto z pominięciem obowiązujących zasad;
  • odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy;
  • nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę.

Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż nienależyta realizacja rozkładu jazdy pociągów rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 wartość szacowanych obrotów netto z tytuł umów obowiązujących pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi a PKP PLK i jej spółkami zależnymi wyniosła około 670 mln zł.

Umowa został uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).