Platforma zakupowa

Zawarcie znaczącej umowy z NEWAG S.A. na wykonanie modernizacji lokomotyw spalinowych w ramach realizacji strategii zwiększania udziału w rynku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 04 kwietnia 2018 roku z firmą NEWAG S.A. („NEWAG”) z siedzibą w Nowym Sączu; ul. Wyspiańskiego 3, umowy na wykonanie modernizacji 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 w okresie od października 2018 r. do maja 2021 r. („Umowa”).

Przedmiot Umowy obejmuje: (i) kompleksową modernizację 60 lokomotyw serii SM48 ze zmianą serii lokomotywy na ST48 polegającą na budowie nowego nadwozia w technologii modułowej, wymianie agregatu prądotwórczego, aparatury hamulcowej oraz maszyn i urządzeń pomocniczych. W ramach modernizacji lokomotywy zostaną również wyposażone w nowoczesny system sterowania i nową ergonomiczną kabinę maszynisty, (ii) dostawę oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, (iii) dostawę zestawu narzędzi specjalistycznych do diagnostyki i naprawy silnika spalinowego, (iv) zakup zestawu „antyawaryjnego” tj. części zamiennych i podzespołów, niezbędnych do szybkiej realizacji napraw awaryjnych, (v) wykonywanie czynności utrzymaniowo-naprawczych (przeglądów) silnika spalinowego w okresie gwarancji jakości udzielonej na zmodernizowane lokomotywy wraz z zagwarantowaniem wysokiego współczynnika gotowości technicznej.

Harmonogram modernizacji lokomotyw zakłada wykonanie łącznie 60 modernizacji w tym: (i) w IV kwartale 2018 roku – 20 szt.; (ii) w 2019 roku – 20 szt.; (iii) w 2020 roku – 10 szt., (iv) w 2021 roku – 10 szt.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 388 mln złotych netto.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatnią zmodernizowaną lokomotywę.

Płatność za zmodernizowane lokomotywy będzie realizowana w systemie ratalnym.

Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP CARGO od NEWAG, z następujących tytułów: (i) opóźnienia w wykonaniu modernizacji lokomotyw, (ii) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych oraz opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi, (iii) opóźnienia w rozpoczęciu czynności serwisowych związanych z utrzymaniem silników spalinowych w okresie gwarancji, (iv) niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej, (v) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie NEWAG.

Kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie NEWAG, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionych szkód, PKP CARGO przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta Umowa wpisuje się w realizację strategii Spółki konsekwentnego zwiększania udziału w rynku oraz budowy przewag konkurencyjnych. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku, szczególnie zwiększenia przewozu kruszyw, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach. Zastosowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w ramach modernizacji pozwalają na poprawę osiągów trakcyjnych lokomotyw z jednoczesnym istotnym zmniejszeniem zużycia paliwa i poprawie wskaźnika dostępności. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ modernizacji lokomotyw na środowisko naturalne dzięki dokonywanej wymianie silników spalinowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.