Platforma zakupowa

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, o zawarciu w dniu 16 listopada 2015 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy kredytowej, na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny („Kredyt”) do maksymalnej wysokości 700 mln zł, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć (dalej: ”Umowa”).

Kredyt zostanie udzielony w dwóch częściach:

1) Część I – do kwoty 315 mln zł, z możliwością zwiększenia do maksymalnej kwoty 350 mln zł w przypadku gdy spółki z Grupy PKP CARGO nie wykorzystają limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 35 mln zł;
2) Część II – do kwoty 315 mln zł z możliwością zwiększenia do maksymalnej kwoty 350 mln zł w przypadku gdy spółki z Grupy PKP CARGO nie wykorzystają limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 35 mln zł.

Zgodnie z Umową ww. limity kredytowe zostaną przyznane przez Bank spółkom z Grupy PKP CARGO na podstawie odrębnie zawartych przez spółki z Grupy PKP CARGO umów z Bankiem.

Zgodnie z treścią Umowy Kredytobiorca może wykorzystać Kredyt nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach kwartalnych na warunkach określonych w Umowie, nie później niż: (i) w okresie 7 lat od dnia zakończenia okresu dostępności nie później jednak niż w dniu 31.12.2023 r. dla Części I finansowania oraz (ii) 10 lat od dnia zakończenia okresu dostępności nie później jednak niż w dniu 31.12.2026 r. dla Części II drugiej finansowania.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.

Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Na dzień poprzedzający publikację niniejszego raportu bieżącego tj. na dzień 15 listopada 2015 r. łączna wartość zobowiązań Kredytobiorcy oraz jego spółek zależnych wobec Grupy UniCredit wyniosła około 29 mln zł.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).