Platforma zakupowa

Zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie objęcia przez PKP CARGO S.A. 49% udziałów w spółce Pol – Miedź Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2015 r. z KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie („KGHM”) oraz Pol – Miedź Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie („PMT”) wstępnego niewiążącego porozumienia („Porozumienie”) w sprawie potencjalnego objęcia przez Spółkę udziałów w PMT („Transakcja”).

W ramach Transakcji Spółka, w zamian za aport w postaci lokomotyw oraz wkład pieniężny, obejmie nowe udziały w PMT stanowiące 49% w kapitale zakładowym PMT oraz uprawniające do 49% głosów na zgromadzeniu wspólników PMT. Przed realizacją Transakcji KGHM i PMT dokonają wydzielenia z PMT części przedsiębiorstwa PMT zaangażowanych w działalność inną niż działalność w zakresie towarowego transportu kolejowego.

Porozumienie uprawnia Spółkę do przeprowadzenia badania stanu przedsiębiorstwa PMT, a także do złożenia odpowiedniego wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Intencją stron jest przeprowadzenie Transakcji w drugim kwartale 2015 roku.

PMT jest spółką w 100% zależną od KGHM.. Według danych za 11 miesięcy 2014 r. udział w polskim rynku kolejowym wg przewiezionej masy towarów wynosił 2,36%, a wg wykonanej pracy przewozowej 2,13%. W 2013 r. PMT osiągnęło ponad 500 mln zł przychodów i 11 mln zł zysku. Dysponuje taborem w postaci 61 lokomotyw i 1493 wagonów (stan na koniec grudnia 2014 roku). Obecnie trwa proces wydzielania z PMT części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za działalność inną niż kolejową.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).