Platforma zakupowa

Zawarcie umowy z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego 38 lokomotyw spalinowych serii ST44

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 21 maja 2018 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („PESA”), umowy na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego na nowy, 38 lokomotyw spalinowych serii ST44 w okresie od stycznia 2019 r. do września 2020 r. („Umowa”).

Przedmiot Umowy obejmuje: (i) naprawę na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego na nowy, 38 lokomotyw serii ST44. W ramach naprawy zostaną przeprowadzone istotne modyfikacje lokomotywy, w szczególności zostanie dokonana wymiana przestarzałego, dwusuwowego silnika spalinowego na silnik czterosuwowy nowej generacji typu 12CzN26/26, spełniający normy emisji spalin UICIIIA, gwarantujący obniżenie zużycie oleju napędowego i oleju silnikowego. Lokomotywy zostaną również wyposażone w nową ergonomiczną kabinę maszynisty, (ii) dostawę oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, (iii) dostawę zestawu narzędzi specjalistycznych do wykonywania czynności przeglądowo-naprawczych silnika spalinowego. Lokomotywy w wyniku naprawy i modernizacji będą miały zagwarantowany wysoki współczynnik niezawodności.

Harmonogram realizacji umowy zakłada wykonanie łącznie 38 napraw w tym: (i) w 2019 roku – 20 szt.; (ii) w 2020 roku – 18 szt.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 176,3 mln złotych netto.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatnią naprawioną lokomotywę.

Płatności za naprawione lokomotywy będzie realizowana oddzielnie dla każdego pojazdu, po zakończonej naprawie, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.

Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP CARGO od PESA, z następujących tytułów: (i) opóźnienia w wykonaniu naprawy każdej z lokomotyw, (ii) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych oraz opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi, (iii) niedotrzymania współczynnika niezawodności, (iv) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie PESA.

Kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie PESA, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionych szkód, PKP CARGO przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy jest elementem realizacji strategii Spółki konsekwentnego zwiększania udziału w rynku, budowy przewag konkurencyjnych oraz stanowi istotny element budowania silnej i stabilnej pozycji PKP CARGO. Naprawione i zmodernizowane lokomotywy serii ST44 będą wykorzystywane do prowadzenia pociągów z paliwami stałymi i kruszywami na niezelektryfikowanych trasach objazdowych w okresie realizowanych na szeroką skalę inwestycji infrastrukturalnych. Zastosowanie nowoczesnego silnika spalinowego pozwoli na istotne zmniejszenie zużycia paliwa i oleju silnikowego oraz poprawi wskaźnik dostępności pojazdów. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ modernizacji lokomotyw na środowisko naturalne dzięki dokonywanej wymianie przestarzałych silników spalinowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 maja br. PKP CARGO podpisało z PESA List intencyjny w zakresie budowy lokomotywy dwunapędowej spalinowo – elektrycznej („List intencyjny”). Strony wyrażają zainteresowanie nawiązaniem współpracy dla realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarze prac badawczo – rozwojowych dla budowy taboru kolejowego nowej generacji, szczególnie lokomotywy dwunapędowej (spalinowo – elektrycznej) do prowadzenia pociągów towarowych po liniach zelektryfikowanych jak i niezelektryfikowanych oraz lokomotywy autonomicznej.

Strony wyrażają również intencję przystąpienia do rozmów dotyczących zawarcia umowy konsorcjum, którego celem byłaby konstrukcja, budowa, a następnie eksploatacja próbna prototypu lokomotywy dwunapędowej oraz lokomotywy autonomicznej, a następnie uzyskanie pozytywnych wyników eksploatacyjnych oraz wymaganego prawem dopuszczenia do eksploatacji.

List intencyjny stanowi wyraz zainteresowania PKP CARGO oraz PESA podjęciem współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do zawarcia umów, ani innych zobowiązań o charakterze finansowym lub prawnym.

Podpisanie przedmiotowego Listu intencyjnego dowodzi, iż PKP CARGO zainteresowana jest projektami innowacyjnymi oraz nadaje innowacyjnym rozwiązaniom dla transportu kolejowego znaczące miejsce w swoich planach i swojej strategii. Posiadanie lokomotywy dwunapędowej pozwoliłoby PKP CARGO stać się bardziej konkurencyjnym podmiotem na rynku przewozów towarowych.

Podstawa prawna:  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.