Platforma zakupowa

Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 29 listopada 2016 r. Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik”, „Spółka”), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązuje w okresie od dnia 11 grudnia 2016 . do dnia 9 grudnia 2017 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu realizacji przewozów towarów w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017. Umowa określa zamówione trasy pociągów w rozkładzie rocznym oraz daje możliwość doraźnego zamawiania tras na indywidualny wniosek, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy oraz zamówić trasę na indywidualny wniosek. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu (+/-500t).

Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi sporządzanie rocznego rozkładu jazdy w porozumieniu z Przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez Przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu.

W ramach Umowy Zarządca świadczy również usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz usługi dodatkowe, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują:

1) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi;
2) opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana;
3) opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi;
4) opłatę dodatkową, obejmującą zrealizowane usługi.

Ww. opłaty naliczane są w oparciu o Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 11.12.2016r. zatwierdzony przez Prezesa UTK Decyzją Nr DRRKWKL.730.5.2016.RK z dnia 27 lipca 2016r., „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” oraz postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z
przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 (Regulamin).

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 615,1 mln zł netto (756,6 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy o 15% nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

Strony Umowy postanowiły, iż w wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań będą kary umowne. W przypadku planowego uruchomienia pociągu (z zastrzeżeniami Regulaminu) i opóźnień większych niż 30 minut na stacji docelowej biegu pociągu:

1) Przewoźnik może dochodzić od Zarządcy kar umownych za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zarządcy i innych przewoźników uczestniczących w systemie kar umownych za nienależytą realizację rozkładu jazdy pociągów w wysokości 6,00 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu,
2) Zarządca może dochodzić od Przewoźnika kar umownych w wysokości 6,00 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu w przypadkach określonych w Umowie oraz w wysokości 0,50 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu z winy Przewoźnika.

Kary wzajemne wynikające z nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów mogą przekroczyć wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu:

1) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu kolejowego z napędem i/lub zwiększoną masą brutto z pominięciem obowiązujących zasad;
2) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad;
3) odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy;
4) nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę, jednakże ich wartość nie przekroczy 10% wartości netto Umowy lub wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro.

Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż zastrzeżone w karach umownych, rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd informuje o zawarciu niniejszej umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna szczegółowa:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.