Platforma zakupowa

Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 16 listopada 2017 r. Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik”, „Spółka”, „Emitent”), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązuje w okresie od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP CARGO zamówionych tras pociągów w rozkładzie rocznym oraz tras zamawianych np. na indywidualny rozkład jazdy (IRJ), przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zmniejszenia masy lub zwiększenia masy brutto pociągu (do 500t).

Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez Przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu.

W ramach Umowy Zarządca świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują podstawowo:

1) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi;

2) opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana;

3) opłaty za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej.

Opłaty Zarządca nalicza w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm…” (w zakresie opłaty podstawowej), „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm …”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU)…” a także „Regulamin sieci 2017/2018”

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 631,9 mln zł netto (777,3 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy o 15% nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami Umowy będą kary umowne (wg zasad opisanych w Regulaminie sieci).

W przypadku opóźnień większych niż 5 minut w przypadku pociągów pasażerskich i 15 minut w przypadku pociągów towarowych, które ukończyły jazdę na sieci zarządzanej przez Zarządcę lub zostały przekazane na obszar innych zarządców:

1) Przewoźnik może dochodzić od Zarządcy kar umownych za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zarządcy i innych przewoźników za nienależytą realizację rozkładu jazdy pociągów w wysokości 6,50 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu,

2) Zarządca może dochodzić od Przewoźnika kar umownych w wysokości 6,50 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu.

Przepisy przewidują przedmiotowe rozliczenia dla pociągów, które kursują wg RRJ oraz wg IRJ (IRJ obejmuje pociągi, na które wnioski zostały złożone z wyprzedzeniem co najmniej na 5 dób przed planowanym odjazdem).

Kary wzajemne wynikające z nienależytej realizacji rozkładu jazdy pociągów mogą przekroczyć wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.  W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu:

1) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu z pominięciem obowiązujących zasad;

2) uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad;

3) odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy;

4) nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę, jednakże ich wartość nie przekroczy 10% wartości netto Umowy lub wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro.

Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż zastrzeżone w karach umownych, rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd informuje o zawarciu niniejszej umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.