Platforma zakupowa

Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o podpisaniu w dniu 27 listopada 2018 r. Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik”, „Spółka”, „Emitent”), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązuje w okresie od dnia 9 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2018/2019.

Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP CARGO S.A. zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sieci 2018/2019). Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zwiększenia masy brutto pociągu (do 500 ton) lub zmniejszenia masy.

Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez Przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu.

W ramach Umowy Zarządca świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują podstawowo:

1. opłatę za minimalny dostęp obejmującą:

a. opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, związaną z przejazdem pociągu w tym opłatę rezerwacyjną i za zmniejszenie brutta,

b. opłatę manewrową,

c. opłatę za postój nie krótszy niż 2 godziny na torach nie będących obiektami infrastruktury usługowej.

2. opłaty za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej (stacje rozrządowe, tory postojowe, tory ładunkowe).

Opłaty Zarządca nalicza w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujący od 9 grudnia 2018 r.” (opłaty za minimalny dostęp), „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” a także „Regulamin sieci 2018/2019”.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 690,6 mln zł netto (849,5 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy do 15% nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami Umowy będą rekompensaty (wg zasad opisanych w Regulaminie sieci).

W przypadku opóźnień większych niż 5 minut w przypadku pociągów pasażerskich i 15 minut w przypadku pociągów towarowych, które ukończyły jazdę na sieci zarządzanej przez Zarządcę lub zostały przekazane na obszar innych zarządców:

1. Przewoźnik może dochodzić od Zarządcy rekompensaty za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zarządcy i innych przewoźników za nienależytą realizację rozkładu jazdy pociągów w wysokości 5,30 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu;

2. Zarządca może dochodzić od Przewoźnika rekompensaty w wysokości 5,30 zł za 1 minutę opóźnienia pociągu.

Przepisy przewidują przedmiotowe rozliczenia dla pociągów, które kursują wg rocznego rozkładu jazdy (RRJ) oraz wg indywidualnego rozkładu jazdy (IRJ) (IRJ obejmuje pociągi, na które wnioski zostały złożone z wyprzedzeniem co najmniej na 5 dób przed planowanym odjazdem).

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu:

1. uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu z pominięciem obowiązujących zasad;

2. uruchomienia przez Przewoźnika pociągu z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad;

3. odwołania trasy pociągu przewoźnika z przyczyn leżących po stronie zarządcy;

4. nienależytego utrzymania międzytorzy przez Zarządcę;

5. wykorzystywania przez Przewoźnika zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem zasad określonych Regulaminie sieci,

jednakże ich wartość nie przekroczy 10% wartości netto Umowy lub wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro.

Odpowiedzialność Stron z innych przyczyn, niż zastrzeżone w karach umownych, rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd informuje o zawarciu niniejszej umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR