Platforma zakupowa

Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy PKP CARGO S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, o zawarciu w dniu 11 września 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy kredytowej („Umowa”), na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny („Kredyt”) do maksymalnej wysokości 515, 2 mln zł, przeznaczony na finansowanie lub/i refinansowanie napraw wagonów towarowych oraz modernizacji i napraw lokomotyw.

Zgodnie z treścią Umowy Kredytobiorca może wykorzystać Kredyt nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach miesięcznych na warunkach określonych w Umowie, nie później niż w okresie 5 lat od dnia zakończenia okresu dostępności, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 31 marca 2021 r.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.

Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).