Platforma zakupowa

Zawarcie porozumienia z Minezit SE

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z Minezit SE („MSE”), Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”) (łącznie „Strony”) informuje o zawarciu z MSE w dniu 20 czerwca 2017 r. pod prawem holenderskim wiążącego porozumienia („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO i MSE dotyczącego realizacji wspólnego projektu, którego realizacja będzie sposobem rozliczenia opcji sprzedaży udziałów MSE stanowiących 20% kapitału zakładowego Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie („AWT”).

Zgodnie z treścią Umowy:

1. Strony potwierdziły, że są zainteresowane utworzeniem wspólnego joint-venture zajmującego się wynajmem i leasingiem taboru kolejowego („Projekt”);

2. MSE zgadza się na odroczenie rozliczenia ceny opcji sprzedaży 20% udziałów w AWT należących do MSE na poniższych warunkach:

a) do dnia 30 września 2017 r. Strony: (i) zakończą negocjacje warunkowej umowy wspólników, (ii) określą wkład niepieniężny (aport), który ma być wniesiony do joint-venture przez PKP CARGO, a także (iii) zakończą negocjacje warunkowej umowy najmu zwrotnego, która ma być zawarta pomiędzy spółką joint-venture a PKP CARGO (razem jako: „Realizacja Projektu”).

b) do dnia 31 grudnia 2017 r. Strony: (i) zawiążą spółkę joint-venture, (ii) zawrą umowę wspólników, (iii) PKP CARGO wniesie aport do joint-venture, oraz (iv) doprowadzą do zawarcia umowy najmu zwrotnego pomiędzy spółką joint-venture a PKP CARGO (razem jako: „Zamknięcie Projektu”).

3. Każda ze Stron może odstąpić od Realizacji Projektu, jeśli Realizacja Projektu nie zakończy się do dnia 30 września 2017 r. albo Zamknięcie Projektu nie nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r. Odstąpienie będzie możliwe nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r. W sytuacji odstąpienia od Realizacji Projektu cena opcji sprzedaży w wysokości 27.000.000 EUR (słownie: dwudziestu siedmiu milionów euro) będzie płatna przez PKP CARGO na rzecz MSE w terminie 20 dni roboczych od daty wycofania się którejkolwiek ze stron.

4. Ponadto, strony ustaliły, że w przypadku, gdy AWT BV lub PKP CARGO podejmie decyzję o zbyciu AWT Rekultivace a.s. z siedzibą w Havířov, Republika Czeska, MSE przysługiwać będzie prawo nabycia akcji lub przedsiębiorstwa tej spółki za cenę wynegocjowaną z osobą trzecią zainteresowaną nabyciem AWT Rekultivace a.s.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.