Platforma zakupowa

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, o zawarciu w dniu 14 marca 2017 r. aneksu („Aneks”) do umowy kredytowej („Umowa Kredytowa”) z dnia 16 listopada 2015 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”). O zawarciu Umowy Kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku.

Zgodnie z treścią Aneksu, kredyt będzie dostępny do dnia 27 grudnia 2017 r. w kwocie 67.850.591,20 EUR.

Na dzień poprzedzający publikację niniejszego raportu bieżącego tj. na dzień 13 marca 2017 r. łączna wartość zobowiązań Kredytobiorcy oraz jego spółek zależnych wobec Banku wyniosła około 499 mln zł.

Zarząd informuje o zawarciu niniejszego Aneksu, gdyż dzięki jego zawarciu, Spółka będzie posiadała zabezpieczone środki na finansowanie i/lub refinansowanie zakupu lokomotyw wielosystemowych, inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych oraz/lub finansowanie i/lub refinansowanie pozostałej działalności w zakresie akwizycji lub przejęć.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.