Platforma zakupowa

Zatwierdzenie Rewizji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Rewizję Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 („Rewizja Strategii”).

Wpływ na Rewizję Strategii miały istotne zmiany otoczenia Spółki, które zaszły w latach 2020-2022.
W Rewizji Strategii podtrzymano wizję i misję Grupy PKP CARGO:

Wizja Grupy PKP CARGO:

„Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze „Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku”.

Misja Grupy PKP CARGO:

„Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru”.

Cele strategiczne Grupy PKP CARGO w Rewizji Strategii określono jako:

1. Pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r.
i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038,

2. 50% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 roku mierzony pracą przewozową.

Osiągnięcie celów strategicznych będzie głównie realizowane poprzez wzrost organiczny Grupy PKP CARGO, gdzie kluczowe kierunki działań obejmują:
1. Wysoką aktywność sprzedaży
2. Nową efektywną strukturę sprzedaży
3. Stałą poprawę procesu sprzedażowego i obsługi klienta
4. Doskonalenie procesów przewozowych i utrzymaniowych
5. Dostosowanie struktury i zasobów Grupy do zoptymalizowanych procesów, wyzwań rynkowych i ekonomicznych.

Koncentracja na kluczowych kierunkach działań będzie stanowić trwałą podstawę do stabilnego rozwoju Grupy PKP CARGO i realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Wdrożenie wyznaczonych działań będzie realizowane w ramach poszczególnych inicjatyw strategicznych, tj.:
– Wzrost organiczny na rynku krajowym
– Zapewnienie zasobów taborowych (potencjał operacyjny)
– Efektywność logistyki
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Cyfryzacja i informatyzacja
– Zarządzanie majątkiem

Rewizja Strategii PKP CARGO na lata 2019-2023 jest elementem wyjściowym do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Grupy PKP CARGO na lata 2024 – 2028

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne