Platforma zakupowa

Zamiar realizacji „Opcji Sprzedaży” przez Minezit SE

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, o otrzymaniu w dniu 4 maja 2017 r. pisma od Minezit SE („MSE”), spółki posiadającej 20% udział w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie („AWT”).

Zgodnie z treścią przesłanego pisma, MSE skorzystało z posiadanego uprawnieniem do żądania odkupu przez Spółkę wszystkich udziałów w AWT, których właścicielem jest MSE („Opcja Sprzedaży”). Powyższe uprawnienie przysługuje MSE zgodnie z Umową Wspólników zawartą pomiędzy PKP CARGO, MSE i AWT w dniu 30 grudnia 2014 r. („Umowa Wspólników”).

Zgodnie z Umową Wspólników, łączna cena sprzedaży 15.000 udziałów stanowiących 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT, wynosi 27.000.000 EUR.

O zawarciu umowy dotyczącej nabycia przez PKP CARGO 80% udziałów w AWT oraz o zawarciu Umowy Wspólników, Spółka informowała raportem bieżącym nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zważywszy na dotychczasową dobrą współpracę z MSE, Zarząd PKP CARGO rozważa alternatywne rozwiązania dotyczące formy zapłaty za realizację Opcji Sprzedaży. Po przeprowadzonej analizie, Zarząd PKP CARGO podejmie decyzje odnoszącą się do najkorzystniejszego sposobu rozliczenia Opcji Sprzedaży z punktu widzenia interesów Spółki. Ponadto, Zarząd PKP CARGO informuje, iż Spółka posiada zabezpieczone środki na realizację Opcji Sprzedaży.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.