Platforma zakupowa

Zakończenie oferty akcji serii C PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji serii C Spółki („Akcje”), które były przedmiotem oferty publicznej skierowanej do Uprawnionych Pracowników („Oferta”) i przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego Spółki sporządzonego zgodnie z art. 39 w zw. z art. 7 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005  roku Nr 184 poz. 1539) („Memorandum”). Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w treści niniejszego raportu bieżącego mają znaczenie przypisane im w Memorandum.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Przyjmowanie zapisów od Uprawnionych Pracowników: 2 grudnia 2013 roku – 28 lutego 2014 roku (do godz. 16:00).
 2. Data przydziału papierów wartościowych:
  Przydział Akcji nastąpił w dniu 7 marca 2014 roku.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Na podstawie Memorandum przedmiotem oferty publicznej było do 3.300.000 Akcji.
  Ostatecznie przydzielona liczba Akcji wyniosła 1.448.902.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
  Stopa redukcji wyniosła 1,2%, przy czym redukcja wynikała z zajęć komorniczych wynagrodzenia Uprawnionych Pracowników i była przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Memorandum.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji
  lub sprzedaży:
  Uprawnieni Pracownicy złożyli zapisy łącznie na 1.466.847 Akcje.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  W ramach Oferty przydzielono 1.448.902 Akcje.
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
  Akcje były obejmowane po cenie 68,00 zł za jedną Akcję.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  W Ofercie zapis złożyło 24.532 Uprawnionych Pracowników oraz 14 spadkobierców za 9 zmarłych Uprawnionych Pracowników. Oferta nie była podzielona na transze.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  W Ofercie Akcje przydzielono 24.530 Uprawnionym Pracownikom oraz 14 spadkobiercom za 9 zmarłych Uprawnionych Pracowników.
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Nie dotyczy. Nie zawarto umowy o subemisję.
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
  Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 98.525.336 zł (1.448.902 Akcje obejmowane po cenie 68,00 zł za jedną Akcję).
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty,
  2. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
  3. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
  4. promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
   Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.
 13.  Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
  Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.