Platforma zakupowa

Zakończenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą w dniu 13 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 zakończeniu ulega okres delegowania Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Pana Władysława Szczepkowskiego, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.